Települési segélyek

Általános szabályok

2016-05-15 12:27:16

A települési támogatás keretében biztosított szociális ellátások tekintetében, az önkormányzati rendelet alapján, a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester vagy a Szociális Bizottság jár el.

Az eljáró szerv az eljárásban mindenkor vizsgálja hatáskörét és illetékességét, amely Úrkút község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező állampolgárokra, továbbá bevándorlókra és letelepedettekre, hontalanokra és a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre terjed ki.

A szociális rászorultságtól függõ pénzbeli-, és a természetben nyújtott szociális ellátások iránti kérelmek az Úrkúti Polgármesteri Hivatalban az erre rendszeresített formanyomtatványon nyújthatók be postai úton vagy ügyfélszolgálati időben.

A szociális ellátások iránti kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek büntető jogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell a saját, valamint ellátási formától függően a családjában vagy háztartásában élő személyek jövedelmi és vagyoni viszonyairól. A jövedelemszámításnál irányadó időszak, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik:
  a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap;
  b) az egyéb jövedelmeknél egy év.
A Polgármesteri Hivatal igazgatási ügyintézője a kérelmezőnél a nyilatkozatokban és az igazolásokban feltüntetett adatok valóságnak megfelelő voltát ellenőrizheti, a tényállás tisztázása során helyszíni szemlét – környezettanulmányt – végezhet, továbbá felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentum benyújtására.
A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

Alkalmazandó jogszabályok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet
Úrkút Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 16/2020.(X.29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális, valamint a lakáscélú támogatásokról

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.törvény
Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Települési támogatások:


Rendszeres települési támogatás:
 • települési lakhatási támogatás,

 • települési ápolási támogatás,

 • települési gyógyszertámogatás

 • élelmiszervásárlási támogatás

Rendkívüli támogatás
 • rendkívüli települési támogatás,

 • rendkívüli temetési támogatás,

 • köztemetés,

 • tanszervásárlási támogatás

 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

  2016-05-15 14:05:37

  A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a 39.900 Ft-ot, ha aa) ha agyermeket egyedülálló szülő,... Tovább


  Tanszervásárlás támogatás

  2016-05-15 14:00:11

  A tankönyvek, tanszerek megvásárlásához támogatásban részesülhet az általános vagy középiskola nappali tagozatán tanuló gyermek és fiatal felnőtt, ha a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 71.250 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő esetén a 85.... Tovább


  Rendkívüli települési támogatás

  2016-05-15 13:58:09

  A Szociális Bizottság rendkívüli települési támogatást nyújt az Sztv.45.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján annak a szociálisan rászorult személynek a részére, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakos vagy tartós létfenntart... Tovább


  Rendszeres települési gyógyszertámogatás

  2016-05-15 13:55:29

  A polgármester rendszeres települési támogatásként gyógyszertámogatást állapíthat meg jövedelmi viszonyai alapján annak a személynek, aki krónikus betegségére tekintettel a járóbeteg-ellátás keretében rendelhető vényköteles gyógyszerek – ideértve a különleges táplá... Tovább


  Rendszeres ápolási támogatás

  2016-05-15 13:53:38

  A Szociális Bizottság rendszeres települési támogatásként települési ápolási támogatást állapíthat meg annak az úrkúti lakóhellyel rendelkező nagykorú hozzátartozónak, aki 18.életévét betöltött, tartósan beteg, úrkúti lakóhellyel rendelkező személy ápolását,... Tovább


  Rendszeres települési lakhatási támogatás

  2016-05-15 13:48:31

  A polgármester rendszeres települési támogatásként települési lakhatási támogatást nyújt a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez. (villanyáram, vízfogyasztás, gázszolg... Tovább
  Úrkút község weboldala - www.urkut.hu Impresszum  Honlapunk megtekintéséhez ajánlott böngészők: Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer (v9, vagy újabb), Edge